แบบฟอร์มขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สิทธิผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
เขียนที่
วันที่ 07/06/2563
เรื่อง ขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สิทธิผู้ใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
         * ข้าพเจ้า คำนำหน้า ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
*ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   *เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
*กอง/สำนัก/ศูนย์
            ระบุ
*ตำแหน่ง
ระบุ
   ระดับ
ระบุ
*สถานะผู้ใช้งาน
ระบุ
*เบอร์ติดต่อภายใน    Email(ถ้ามี)
 
*มีความประสงค์ ขอเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำหรับผู้แจ้งขอใช้/เปลี่ยนแปลง เฉพาะเจ้าหน้าที่ ศทส.
เลือก ชื่อระบบงาน สิทธิการใช้งานระบบ ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ ว/ด/ป
ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
           โปรดทำเครื่องหมาย กากบาท เลือกระบบที่ท่านต้องการใช้งาน
มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ    
       
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์        
ระบบ Webmail กระทรวงพาณิชย์        
ระบบบริหารงานอิเล็คทรอนิกส์ (E-office)        
ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (Eless)        
  ธุรการ สำนัก/กอง        
  ผู้ใชังาน        
  เลขาหน้าห้อง        
ระบบงานอื่น ที่ต้องการ (โปรดระบุ)        

ข้าพเจ้า ได้รับทราบแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 (รายละเอียดตาม http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=199 ) และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ